4.7
ඔබේ ණය ශ්රේණිය
ණය ශ්රේණිය
මිස් කැප්චියස්ගේ විකාර වික්‍රමය සාමාන්ය 4.7 / 5 පිටතට 10
ශ්රේණි
N / A, එයට 31.3K දර්ශන ඇත
විකල්ප
යාවත්කාලීන කිරීම
කතෘ (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
කලාකරුවන් (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
ප්‍රභේදය (ය)
වර්ගය
යාවත්කාලීන කිරීම