3.7
ඔබේ ණය ශ්රේණිය
ණය ශ්රේණිය
මගේ බඩස් ප්‍රධාන විධායක තාත්තා සාමාන්ය 3.7 / 5 පිටතට 32
ශ්රේණි
9 වන, එය 90.2K දර්ශන ඇත
විකල්ප
යාවත්කාලීන කිරීම
කතෘ (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
කලාකරුවන් (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
ප්‍රභේදය (ය)
වර්ගය
යාවත්කාලීන කිරීම