4.2
ඔබේ ණය ශ්රේණිය
ණය ශ්රේණිය
මගේ අවුරුදු තුන්දහසක් අහසට සාමාන්ය 4.2 / 5 පිටතට 6
ශ්රේණි
N / A, එයට 9.8K දර්ශන ඇත
විකල්ප
යාවත්කාලීන කිරීම
කතෘ (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
කලාකරුවන් (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
ප්‍රභේදය (ය)
වර්ගය
යාවත්කාලීන කිරීම