2.8
ඔබේ ණය ශ්රේණිය
ණය ශ්රේණිය
පරිස්සමින් අධිරාජ්‍යයා සාමාන්ය 2.8 / 5 පිටතට 9
ශ්රේණි
N / A, එයට 6.5K දර්ශන ඇත
විකල්ප
යාවත්කාලීන කිරීම
කතෘ (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
කලාකරුවන් (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
ප්‍රභේදය (ය)
වර්ගය
යාවත්කාලීන කිරීම