4.5
ඔබේ ණය ශ්රේණිය
ණය ශ්රේණිය
දුෂ්ටයෙක් යනු ක y ර පාලකයෙකුට හොඳ තරගයකි සාමාන්ය 4.5 / 5 පිටතට 29
ශ්රේණි
59 වන, එය 38.7K දර්ශන ඇත
විකල්ප
යාවත්කාලීන කිරීම
කතෘ (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
කලාකරුවන් (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
ප්‍රභේදය (ය)
වර්ගය
යාවත්කාලීන කිරීම