4.5
ඔබේ ණය ශ්රේණිය
ණය ශ්රේණිය
ජාතික පාසලේ කුමාරිය ගැහැණු ළමයෙකි සාමාන්ය 4.5 / 5 පිටතට 39
ශ්රේණි
21 වන, එය 85.3K දර්ශන ඇත
විකල්ප
යාවත්කාලීන කිරීම
කතෘ (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
කලාකරුවන් (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
ප්‍රභේදය (ය)
වර්ගය
යාවත්කාලීන කිරීම