4.6
ඔබේ ණය ශ්රේණිය
ණය ශ්රේණිය
ටයිරන්ට්ස් ගාඩියන් යනු නපුරු මායාකාරියකි සාමාන්ය 4.6 / 5 පිටතට 12
ශ්රේණි
N / A, එයට 17.9K දර්ශන ඇත
විකල්ප
යාවත්කාලීන කිරීම
කතෘ (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
කලාකරුවන් (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
ප්‍රභේදය (ය)
වර්ගය
යාවත්කාලීන කිරීම