3.8
ඔබේ ණය ශ්රේණිය
ණය ශ්රේණිය
ඔබේ අම්මව ගෙදර ගෙන යන්න සාමාන්ය 3.8 / 5 පිටතට 50
ශ්රේණි
2 වන, එය 170.9K දර්ශන ඇත
විකල්ප
යාවත්කාලීන කිරීම
කතෘ (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
කලාකරුවන් (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
ප්‍රභේදය (ය)
වර්ගය
යාවත්කාලීන කිරීම