3.4
ඔබේ ණය ශ්රේණිය
ණය ශ්රේණිය
උණුසුම් මංගල සාමාන්ය 3.4 / 5 පිටතට 21
ශ්රේණි
14 වන, එය 88.5K දර්ශන ඇත
විකල්ප
උණුසුම් මංගල
කතෘ (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
කලාකරුවන් (ය)
යාවත්කාලීන කිරීම
ප්‍රභේදය (ය)
වර්ගය
යාවත්කාලීන කිරීම