ඒචි

දැනට ක්‍රියාත්මකයි නව අවබෝධයක්

2.7
3 පරිච්ඡේදය ජනවාරි 26, 2021
2 පරිච්ඡේදය ජනවාරි 26, 2021

දැඩි ආදරය

2.3
10 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 17, 2020
9 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 17, 2020

සත්කාරක

0
50 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 23, 2020
49 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 23, 2020

දැනට ක්‍රියාත්මකයි ආදරය නොමැතිව සතුට

3.3
2 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 5, 2020
1 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 5, 2020

මා දෙදෙනෙකු සමඟ ආදරයෙන්

3.3
20 පරිච්ඡේදය සැප්තැම්බර් 2, 2020
19 පරිච්ඡේදය සැප්තැම්බර් 2, 2020
x