බිහිසුණු

දැනට ක්‍රියාත්මකයි අලංකාරය යනු මායාවකි

4
10 පරිච්ඡේදය ජනවාරි 17, 2021
9 පරිච්ඡේදය ජනවාරි 17, 2021

දැනට ක්‍රියාත්මකයි පළිගැනීමට කාලයයි

3.7
10 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 25, 2020
9 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 25, 2020

විනිශ්චය දවස

5
10 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 30, 2020
9 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 30, 2020

දෝෂ ආපසු ඇත

3
3 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 20, 2020
2 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 20, 2020

දැනට ක්‍රියාත්මකයි බෝනික්කා මුහුණ

2.7
8 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 7, 2020
8 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 7, 2020

සම්පූර්ණ කරන ලදි Ler ාතකයෙකුගේ උපවි cious ානය

4
9 පරිච්ඡේදය ඔක්තෝබර් 26, 2020
8 පරිච්ඡේදය ඔක්තෝබර් 26, 2020

දැනට ක්‍රියාත්මකයි සියලු හෝඩුවාවන් මගේ තාත්තා වෙතට ගෙන යයි

1.5
3 පරිච්ඡේදය අගෝස්තු 22, 2020
2 පරිච්ඡේදය අගෝස්තු 22, 2020

දැනට ක්‍රියාත්මකයි දිව්‍ය විනිශ්චය

3
5 පරිච්ඡේදය අගෝස්තු 13, 2020
4 පරිච්ඡේදය අගෝස්තු 13, 2020
x