ජෙන්රස්

පරිණත

දැනට ක්‍රියාත්මකයි ප්‍රතිලෝම ටිට්ස්

3.1
10 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 25, 2020
9 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 25, 2020

දැනට ක්‍රියාත්මකයි සෙනෙහස

3.1
10 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 24, 2020
9 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 24, 2020

මිහිරි පළිගැනීම

2.5
4 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 5, 2020
3 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 7, 2020
x