ජෙන්රස්

නාට්‍යය

මගේ නව රැකියා

3.7
40 පරිච්ඡේදය සැප්තැම්බර් 26, 2022
39 පරිච්ඡේදය සැප්තැම්බර් 26, 2022

ආකර්ශනීය දැරිය

2.3
40 පරිච්ඡේදය සැප්තැම්බර් 26, 2022
39 පරිච්ඡේදය සැප්තැම්බර් 26, 2022

රෝමියෝගේ පවුල: සිදුවීම්

4
20 පරිච්ඡේදය සැප්තැම්බර් 23, 2022
19 පරිච්ඡේදය සැප්තැම්බර් 23, 2022

ආදරයේ උගුල

0
6 පරිච්ඡේදය සැප්තැම්බර් 23, 2022
5 පරිච්ඡේදය සැප්තැම්බර් 23, 2022

ඩොක්ටර් මොලේ

0
7 පරිච්ඡේදය සැප්තැම්බර් 23, 2022
6 පරිච්ඡේදය සැප්තැම්බර් 23, 2022
x