ජෙන්රස්

ගැහැණු ළමයින්ගේ ආදරය

දැනට ක්‍රියාත්මකයි ආදරය සීමාවක් නැත

3.6
34 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 22, 2021
33 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 22, 2021

අපේ ළමා පොරොන්දුව

3.5
11 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 22, 2021
10 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 22, 2021

හෘද ස්පන්දනය

2.8
18 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 22, 2021
17 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 22, 2021

දැනට ක්‍රියාත්මකයි මගේ විශ්ව විද්‍යාල පෙම්වතා

3.4
10 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 20, 2020
9 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 20, 2020

ලිංගික ඇබ්බැහි වීම

2.7
10 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 20, 2020
9 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 20, 2020

දැනට ක්‍රියාත්මකයි ගුරුවරයෙකුගේ රහස

3.3
10 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 19, 2020
9 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 19, 2020

දැනට ක්‍රියාත්මකයි ඔබ මගේ සිහිනය

3.4
3 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 19, 2020
2 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 19, 2020
x