ජෙන්රස්

සීනන්

දැනට ක්‍රියාත්මකයි පව්කාර කාමරය

2.5
7 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 22, 2021
6 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 22, 2021

දැනට ක්‍රියාත්මකයි පුනරුත්පත්තිය කළ ප්ලේබෝයි

2.7
6 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 22, 2021
5 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 22, 2021

දැනට ක්‍රියාත්මකයි බලාපොරොත්තු නොවූ ආදරය

3.3
10 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 18, 2020
9 පරිච්ඡේදය දෙසැම්බර් 18, 2020
x